Date limită depunere proiecte – August 2021Europa Creativă 2021-2027: Apelul pentru rețele europene de organizații din sectoarele culturale și creative

Beneficiari eligibili:

 •  rețele multinaționale reprezentative de organizații culturale europene

Obiectivele generale ale programului sunt:

 • să protejeze, să dezvolte și să promoveze diversitatea culturală și lingvistică și patrimoniul european;
 • creșterea competitivității și a potențialului economic al sectoarelor culturale și creative, în special al sectorului audiovizual.

Aceste obiective sunt urmărite prin următoarele obiective specifice:

 • consolidarea cooperării artistice și culturale la nivel european, pentru a sprijini crearea de opere europene și a consolida dimensiunea economică, socială și externă a inovației și mobilității în sectoarele culturale și creative europene;
 • promovarea competitivității, cooperării, inovării și sustenabilității, inclusiv prin mobilitate în sectorul audiovizual european;
 • promovarea cooperării politice și a acțiunilor inovatoare care susțin toate componentele programului, promovarea unui mediu media divers, independent și pluralist, precum și alfabetizarea media, încurajând astfel libertatea de exprimare artistică, dialogul intercultural și incluziunea socială.

Termenul „sectoare culturale și creative” înseamnă toate sectoarele ale căror activități se bazează pe valori culturale sau pe alte expresii artistice și creative, individuale sau colective. Activitățile pot include dezvoltarea, crearea, producția, diseminarea și conservarea bunurilor și serviciilor, care întruchipează expresii culturale, artistice sau de altă natură creativă, precum și educație sau gestionare, legate de aceste activități. Sectoarele includ, printre altele, arhitectură, arhive, biblioteci și muzee, meșteșuguri artistice, audiovizuale (inclusiv film, televiziune, jocuri video și multimedia), patrimoniu cultural tangibil și intangibil, design (inclusiv design de modă), festivaluri, muzică, literatură, spectacol de artă (inclusiv teatru și dans), cărți și edituri, radio și arte vizuale.

Activități eligibile

Propunerile ar trebui să includă activități adecvate pentru consolidarea capacităților organizațiilor și ale profesioniștilor activi în sectoarele creative și culturale. Aceste activități trebuie să fie special concepute pentru a aborda prioritățile alese ale apelului într-un mod eficient, respectiv:

 • creșterea accesului cultural și participarea la cultură, precum și implicarea și dezvoltarea publicului;
 • consolidarea capacității de a fi activ la nivel internațional în Europa și nu numai;
 • contribuția la Pactul verde european;
 • sprijinirea sectoarelor culturale și creative europene să profite pe deplin de noile tehnologii pentru a le spori competitivitatea.

Aceste activități ar trebui formulate într-un cadru strategic solid și să fie structurate în pachete de lucru. Un pachet de lucru înseamnă o subdiviziune majoră a proiectului.

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie să fie persoane juridice (organisme publice sau private), stabilite în:

 • state membre UE, inclusiv din țări și teritorii de peste mări,
 • state non-membre UE,
 • state SEE și țări asociate programului Europa Creativă sau țări care se află în cursul negocierilor pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului.

Criterii de evaluare

Criteriile de evaluare pentru această cerere de propuneri sunt următoarele:

– relevanță;
– calitatea conținutului și a activităților;
– managementul proiectelor;
– diseminare.

Termen limită: 26 august 2021.

Mai multe informații aici:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-net;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%2020