Date limită depunere proiecte – Iulie 2021RoAid – Apel competitiv pentru finanțarea de proiecte de tip „Aid for Trade” în țări din Africa
Beneficiari eligibili: entități din sectorul privat din România – societăți comerciale cu personalitate juridică ce desfășoară activități cu scop lucrativ
Propunerile de proiecte vor avea în vedere următorului obiectiv specific: creșterea capacității beneficiarilor finali de angajare în comerțul internațional.

Tematica apelului:

 • politici și reglementări privind comerțul
  – politica comercială și gestionarea administrativă;
  – facilitarea comerțului;
  – acorduri comerciale regionale;
  – negocieri comerciale multilaterale;
  – educație / formare profesională;
 • infrastructură legată de comerț
  – transport și stocare;
  – comunicații;
  – energie;
 • construirea capacității de producție

State beneficiare eligibile

Apelul va viza implementare în țări din Africa în calitate de state beneficiare de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) prin finanțarea unor proiecte noi ce vor asigura trasabilitatea inițiativelor implementate.

Proces de selecție

Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare dintre acestea, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, se publică online pe site-ul Agenţiei.

Proiectele vor fi propuse spre finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, până la concurenţa valorii fondurilor publice alocate cu această destinaţie. Aplicanţii care au fot declarați ca neeligibli sau ale căror proiecte nu au obținut punctajul necesar propunerii spre ființare, pot depune contestaţii în perioada de timp stabilită prin calendarul apelului competitiv.

Mai multe informații aici: 

https://roaid.ro/apel-competitiv-8-2021-adresat-sectorului-privat-cu-scop-lucrativ/