Fonduri structuraleUE oferă finanţare pentru o gamă largă de proiecte şi programe din diverse domenii de acţiune.

Mecanismul de finanţare al UE este complex. Există multe tipuri de programe gestionate de organisme diferite. Peste 76 % din bugetul UE este gestionat de statele membre, inclusiv fondurile structurale, care servesc la finanţarea politicii regionale şi a programelor sociale şi de formare profesională, precum şi a agriculturii (inclusiv sprijinul pentru agricultori).

Fonduri structurale

PROGRAME OPERAȚIONALE

Dezvoltare rurală

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală

Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanțare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini țările membre în implementarea Politicii Agricole Comune.
Politica Agricolă Comună este un set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea și comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană și care acordă o mare atenție dezvoltării rurale.
Fondurile europene pentru agricultură pot fi accesate în baza documentului-cheie Programul Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR).

PNDR finanțează:

– crearea, comercializarea și diversificarea produselor agricole;
– diversificarea economiei locale;
– crearea conditiilor de producție
– crearea de instrumente de comunicare și valorificarea mediului și a peisajelor și evenimentelor culturale.

CINE poate obține finanțare prin PNDR:

– persoane fizice;
– micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii;
– autoritățile publice locale;
– organizațiile neguvernamentale, asociațiile;
– comunitatea locală.

Axe prioritare PNDR:

Axa prioritara 1: Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier

Axa prioritara 2: Îmbunătățirea mediului și a spatiului rural

Axa prioritara 3: Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale

Axa LEADER

 

Mai multe informații: http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=dezvoltarerurala

 

Competititvitate economică

POSCCE – Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

Obiectivul general îl constituie creșterea productivității întreprinderilor românești pentru reducerea decalajelor față de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera până în 2015 o creștere medie a productivității de cca. 5,5% anual și vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.

POSCCE finanțează:

– extinderea capacității de producție;
– modernizarea întreprinderii;
– sprijin financiar pentru accesul instituțiilor publice și IMM-urilor la internet și servicii conexe, precum și pentru achiziționarea de hardware și software;
– extinderea și modernizarea rețelelor de transport, distribuție și furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și petrolului, în scopul reducerii pierderilor.

CINE poate obține finanțare prin POSCCE:

– IMM-urile și întreprinderile mari;
– autoritățile locale;
– operatorii economici din sectorul energetic;
– furnizorii de rețele de comunicații electronice.

Axe prioritare POSCCE:

Axa prioritara 1: Un sistem inovativ și eco-eficient de producție

Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru competitivitate

Axa prioritara 3: Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public

Axa prioritara 4: Creșterea eficienței energetice și a siguranței în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice

Axa prioritara 5: Asistență Tehnică

 

Mai multe informațiihttp://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=competitivitate

 

Regional

POR – Programul Operational Regional

Obiectivul general constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial și durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor și resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creștere, prin Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi și a munci.

POR finanțează:

– reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport, educațională, de sănătate;
– dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc);
– reabilitarea siturilor industriale neutilizate și pregătirea acestora pentru noi activități și sprijinirea dezvoltării infrastructurii turistice și a inițiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea dezvoltării orașelor cu potențial de creștere economica.

CINE poate obține finanțare prin POR:

– întreprinderi mici și mijlocii;
– autoritățile publice locale;
– unitățile sanitare și de asistență socială;
– organizațiile neguvernamentale;
– comunitatea locală.

Axe prioritare POR:

Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – potențiali poli de creștere

Axa prioritara 2: Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport

Axa prioritara 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale

Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional și local

Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului

Axa prioritara 6: Asistența tehnică

 

Mai multe informațiihttp://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional

 

Resurse umane

POSDRU – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectivul general constă în dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă a 1.650.000 de persoane.

POSDRU finanțează:

– organizarea de seminarii pentru instruirea angajaților în vederea adaptabilității la tehnologii avansate;
– pregătirea de campanii de conștientizare cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor și de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate în muncă legală;
– implementarea de programe și noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum și pentru demararea unei afaceri;
– dezvoltarea și promovarea abilităților manageriale moderne, în special pentru IMM-uri.

CINE poate obține finanțare prin POSDRU:

– școli, universități, centre de cercetare;
– furnizori acreditați de formare profesională;
– camerele de comerț și industrie;
– sindicatele și patronatele;
– IMM-urile.

Axe prioritare POSDRU

Axa prioritara 1: Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere

Axa prioritara 2: Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

Axa prioritara 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor

Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

Axa prioritara 5: Promovarea măsurilor active de ocupare

Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale

Axa prioritara 7: Asistența tehnică

 

Mai multe informațiihttp://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=resurseumane

Mediu

POSM – Programul Operational Sectorial Mediu

Obiectivul general constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană și Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile si a principiului „poluatorul plătește”.

POSM finanțează:

– proiectele care vizează construirea sau reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile;
– proiectele de extindere sau reabilitare a rețelelor de distributie a apei potabile și a sistemelor de canalizare;
– proiectele de constructie sau reabilitare a stațiilor de epurare;
– proiectele de achiziționare a vehiculelor de transport al deșeurilor;
– proiecte de construire a unor facilități adecvate pentru deșeurile periculoase (medicale, provenite din echipamente tehnice etc);
– proiecte de reabilitare a rețelelor de distributie a apei calde și a căldurii;
– proiecte de restaurare ecologică a habitatelor și speciilor;
– proiecte care susțin biodiversitatea;
– proiecte de infrastructură pentru prevenirea inundațiilor și reducerea consecințelor acestora;
– proiecte de elaborare a unor hârti de pericol și risc al inundațiilor și inclusiv proiectele de informare publică și de instruire in domeniul reducerii riscurilor;
– proiecte de reabilitare a zonei costiere a Mării Negre afectate de eroziune.

CINE poate obtine finanțare prin POSM:

– autoritățile publice centrale, regionale și locale;
– companiile regionale de apă;
– administrațiile ariilor protejate;
– Administrația Națională “Apele Române”;
– organizații non-guvernamentale.

Axe prioritare POSM:

Axa prioritara 1Extinderea și modernizarea sistemelor de apă si apă uzată

Axa prioritara 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric

Axa prioritara 3: Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încalzire urbană pentru atingerea țintelor de eficienta energetică în localitatile cele mai afectate de poluare

Axa prioritara 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii

Axa prioritara 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc

Axa prioritara 6: “Asistența Tehnică”

Mai multe informații: http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=mediu

Capacitate administrative

POSDCA – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Obiectivul general este acela de a contribui la crearea unei administrații publice mai eficiente și mai eficace în beneficiul socio-economic al societății românești.

POSDCA finanțează:

– studii și cercetări privind experientele de reformă ale administrației locale din alte state membre;
– studierea și dezvoltarea aspectelor privind reforma avansată, precum și managementul cunoașterii și folosirea tehnologiilor inovative în administrație;
– managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea structurilor de management;
– asistență tehnică pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituțională;
– asistență tehnică pentru planurile de formare profesională;
– training-ul și asistenta tehnică pentru sprijinul receptării bunelor practici;
– studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activităților de monitorizare și evaluare.

CINE poate obține finanțare prin POSDCA:

– administrația centrală și locală;
– instituțiile de învățământ superior în parteneriat cu autoritățile publice locale;
– organizațiile neguvernamentale.

Axe prioritare POSDCA:

Axa prioritara 1: Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice

Axa prioritara 2: Îmbunătățirea calității și eficientei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Axa prioritara 3: Asistența tehnică

 

Mai multe informațiihttp://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=capacitate

 

Pescuit

POP – Programul Operational Pescuit

Acest program contribuie la realizarea viziunii strategice exprimate în Planul National Strategic pentru Pescuit, și anume: „Un sector piscicol competitiv, modern și dinamic, bazat pe activități durabile de pescuit și acvacultură care ia în considerare aspectele legate de protecția mediului, dezvoltarea socială și bunăstarea economică”.

POP finanțează:

– promovarea tehnologiilor și echipamentelor pentru comercializarea produselor din pește prin Îmbunătățirea calității, siguranței și trasabilității;
– campanii de promovare (campanii de publicitate pentru încurajarea consumului de pește și a produselor din pește, cărți de bucate cu produse din pește, etc);
– organizarea și participarea la expoziții de produse marine și din pește;
– construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protecției și dezvoltării faunei și florei acvatice;
– reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere și a rutelor de migrație pentru speciile migratoare.

CINE poate obtine finanțare prin POP:

– proprietarii de nave de pescuit comercial înregistrate în Fișierul comunitar al navelor de pescuit;
– organizații de pescari;
– persoane fizice;
– agenți economici;
– autoritatile publice locale;
– organizațiile neguvernamentale, asociațiile;
– comunitatea locală.

Axe prioritare POP:

Axa prioritara 1: Măsuri de adaptare a flotei de pescuit Comunitare

Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea și marketingul produselor obținute din pescuit și acvacultură

Axa prioritara 3: Măsuri de interes comun

Axa prioritara 4: Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești

Axa prioritara 5: Asistența Tehnică

 

Mai multe informațiihttp://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=pescuit

 

Transport

POS T – Programul Operational Sectorial Transport

Obiectivul general constă în promovarea, în România, a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă și în condiții de siguranță a persoanelor și bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la nivel național, în cadrul Europei, între și în cadrul regiunilor României.

POS T finanțează:

– modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecția mediului înconjurător;
– modernizarea și dezvoltarea rețelelor naționale de transport, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile;
– promovarea transportului feroviar, naval și intermodal;
– sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului și îmbunătățirea siguranței traficului și a sănătății umane.

CINE poate obtine fnanțare prin POS T:

– administrațiile infrastructurii naționale de transport (CN ADNR SA, CN Cai Ferate CFR SA);
– administrațiile porturilor și aeroporturilor;
– Ministerul Transporturilor;
– alți beneficiari.

Axe prioritare POS T:

Axa prioritara 1: Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării sustenabile a sistemului de transport, integrat în cadrul rețelelor europene de transport

Axa prioritara 2: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afara Axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării sustenabile a sistemului național de transport

Axa prioritara 3: Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătățirii protecției mediului, a sănătății umane și a siguranței pasagerilor

Axa 4: Asistența Tehnică

 

Mai multe informațiihttp://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=transport

 

Asistență tehnică

 

POS AT – Programul Operational de Asistență Tehnică

Obiectivul general este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare sănătoasa, eficientă, eficace și transparenta a instrumentelor structurale în România.

POS AT finanțează:

– asigurarea sprijinului și a instrumentelor adecvate în vederea unei coordonări și implementari eficiente a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 și pregatirea pentru următorea perioadă de programare a instrumentelor structurale;
– asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale și implementarea Planului de Acțiuni al Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale pentru comunicare în linie cu Strategia Națională de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.

CINE poate obține finanțare prin POS AT:

– Autoritățile de Managament responsabile de gestionarea Programelor Operationale;
– Organismele Intermediare;
– Autoritatea de Certificare și Plată;
– Autoritatea de Audit.

Axe prioritare POS AT:

Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale și coordonarea programelor

Axa prioritara 2: Dezvoltarea în continuare și sprijin pentru funcționarea Sistemului Unic de Management al Informației

Axa prioritara 3: Diseminarea informației și promovarea Instrumentelor Structurale

Mai multe informațiihttp://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=asistentatehnica