Date limită depunere proiecte – Iunie 2024Finanțare pentru soluții inovatoare bazate pe date în domeniul alimentar și nutritiv

Apelul de proiecte finanțează soluții inovatoare bazate pe date în domeniul alimentar și nutritiv, respectând suveranitatea datelor personale. Finanțarea se acordă în principal pentru dezvoltarea de soluții digitale care abordează tranziția digitală și inovația în sistemele alimentare durabile.

Beneficiari eligibili
 1. Întreprinderi mici sau mijlocii (IMM-uri),  inclusiv startup-uri care dezvoltă soluții pentru inovare bazată pe date în nutriție personalizată, sisteme alimentare durabile și experiențe de cumpărături
 2. Actorii de inovare socială (SIA), care pot fi o organizație sau o companie non-profit, care oferă noi practici care vizează împuternicirea cetățenilor și propun acțiuni concrete pentru suveranitatea datelor, precum și asociații care reprezintă interesul consumatorilor pentru sănătate și nutriție.
 3. Organizații de cercetare și tehnologie (RTO) și universități, care lucrează la promovarea tehnologiei de ultimă generație și la soluționarea provocărilor din jurul inovației bazate pe date pentru sănătate și nutriție și mecanisme de păstrare a suveranității cetățenilor asupra datelor lor personale în utilizarea soluțiilor pentru sănătate și nutriție .
 4. Organizații de formare care oferă pregătire profesională pentru cariere în industria alimentară, cum ar fi școlile culinare sau de nutriție, interesate să predea și să experimenteze puterea datelor pentru inovare și competitivitate în producția de alimente și planificarea dietei
Informații despre depunerea proiectelor:

Propunerile vor fi transmise prin intermadiul platformei https://www.f6s.com/foodity-open-call-2

Perioada de depunere se realizeaza până la 10 iulie 2024 16:00 (ora Bruxelles-ului).

Alte informații de la finanțator

Pentru informații detaliate, puteți accesa pagina apelului aici.

Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație

Apelul de proiecte are ca și obiectiv specific îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 • Unitățile administrativ-teritoriale din regiunea Sud-Muntenia, atât din mediul urban cât și rural.
 • Instituții ale administrației publice locale aferente entităților menționate mai sus, cum ar fi direcțiile/serviciile aparținând Primăriei, sub coordonarea Consiliului Local, care gestionază infrastructura educațională.
 • Forme asociative între unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile administrației publice locale menționate mai sus. În acest caz, liderul asociației trebuie să fie reprezentat de o unitate administrativ-teritorială.

Este important de menționat că beneficiarul trebuie să dețină drepturile asupra infrastructurii (teren și clădire) și să demonstreze acest lucru, fie prin drept de proprietate publică, fie prin drept de administrare. Alte forme de drepturi reale sau creanțe nu sunt admise.

Aria de implementare a proiectului

Apelul de proiecte poate fi implementat în cele șapte județe din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, respectiv Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Investițiile pot fi realizate atât în mediul urban cât și în mediul rural.

Ce se finanțează

Prin acest apel de proiecte se finanțează următoarele activități:

 • Construirea/reabilitarea/modernizarea/consolidarea/extinderea/dotarea infrastructurii educaţionale publice destinate educației pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar (creșe, grădinițe).
 • Digitalizarea procesului educațional în vederea dezvoltării de aplicații și soluții, precum și dotarea cu echipamentele necesare.
 • Comunicarea și vizibilitatea aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.
 • Activitățile de tip FSE+, fiind activități conexe în cadrul proiectelor.

Perioada de depunere a proiectelor este 28.06.2024 ora 08:00 – 27.12.2024 ora 12:00.

Mai multe informații aici:

https://fonduri-structurale.ro/finantari/194/sprijin-acordat-invatamantului-anteprescolar-si-prescolar-pentru-imbunatatirea-accesului-egal-la-servicii-de-calitate-si-incluzive-in-educatie-inclusiv-prin-promovarea-rezilientei-pentru-educatia-si-formarea-la-distanta-si-online#!