Banca Europeană de Investiții-finanțarea dezvoltării economiceFuncție: Asigurarea finanțării pe termen lung pentru investiții în proiecte

Acționari: Statele membre ale UE

Consiliul de administrație: Câte unul din fiecare stat membru plus Comisia Europeană

Sediu: Luxemburg

Internet: http://www.eib.org/

Banca Europeană de Investiții (BEI) este banca Uniunii Europene. Acționarii săi sunt statele membre, iar misiunea sa este de a finanța investițiile care susțin obiectivele Uniunii – de exemplu, în domeniul rețelelor de energie și transport, sustenabilitatea de mediu și inovarea. BEI se axează pe sporirea numărului de locuri de muncă și a potențialului de creștere al Europei, pe susținerea acțiunilor legate de schimbările climatice și sprijinirea politicilor UE în afara granițelor sale.

BEI este cel mai mare creditor și debitor multilateral, asigurând finanțare și expertiză pentru proiecte de investiții solide și durabile, în principal în UE.

BEI nu utilizează bani din bugetul UE. În schimb, se autofinanțează prin emiterea de obligațiuni pe piețele financiare mondiale.

Banca poate să investească  în proiecte de interes public pentru care nu s-ar putea găsi fonduri din alte surse . Proiectele în care banca investeşte sunt atent selecţionate. Priorităţile băncii la nivelul UE sunt de a sunţine: coeziunea şi convergenţa; întreprinderile mici şi mijlocii; durabilitatea mediului; inovaţia; dezvoltarea reţelelor de transport transeuropene; surse de energie durabile, competitive şi sigure.

BEI este acţionarul majoritar al Fondului Europen de Investiţii, alături de care formează “Grupul BEI”. Fondul investeşte în capitalul de lux şi oferă garanţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Fondul nu împrumută şi nu investeşte în mod direct.

BEI este o instituție autonomă, care adoptă deciziile privind contractarea și acordarea de împrumuturi pe baza punctelor forte ale fiecărui proiect și a oportunităților oferite de piețele financiare. BEI colaborează cu alte instituții ale UE, în special cu Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul de Miniștri.

Deciziile Băncii sunt luate de către următoarele organisme:

– Consiliul Guvernatorilor este alcătuit din miniștri (în mod normal, miniștrii de finanțe) din toate statele membre. Acesta stabilește politica generală de creditare a Băncii.

–  Consiliul de administrație, prezidat de președintele Băncii, este alcătuit din 28 de membri, dintre care 27 sunt numiți de către statele membre și unul de către Comisia Europeană. Acesta aprobă operațiunile de contractare și de acordare a împrumuturilor.

–  Comitetul de conducere este organul executiv permanent al Băncii. Acesta administrează activitățile zilnice ale BEI.