Comitetul Economic si Social European-vocea societatii civileFuncție: Să reprezinte organizațiile societății civile

Membri: 344, din toate statele membre ale UE

Sediu: Bruxelles

Internet: http://www.eesc.europa.eu/

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organ consultativ al Uniunii Europene. Este alcătuit din reprezentanții organizațiilor patronale, ai sindicatelor și ai societății civile, în special din domeniul socioeconomic, civic, profesional și cultural. Reprezentând interesul general, Comitetul prezintă avize Comisiei, Consiliului și Parlamentului European. Membrii CESE nu se supun unor instrucțiuni obligatorii, acționând în interesul general al Uniunii. Astfel, CESE are un rol de legătură între instituțiile UE menționate anterior și cetățenii UE, promovând o societate mai participativă, favorabilă incluziunii și, prin urmare, mai democratică în cadrul Uniunii Europene.

Comitetul îndeplinește trei roluri principale:

  • ajută la asigurarea unei legături mai bune între politicile și legislația europeană și realitățile economice, sociale și civice concrete, oferind asistență Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene, utilizând experiența și caracterul reprezentativ al membrilor CESE, dialogul și eforturile acestora pentru a ajunge la un consens care să servească interesul general;
  • promovează dezvoltarea unei Uniuni Europene mai participative, care să se afle în legătură mai strânsă cu opinia publică, oferind o platformă instituțională pentru reprezentarea și informarea organizațiilor societății civile, pentru exprimarea punctelor lor de vedere și stabilirea unui dialog cu acestea;
  • promovează valorile care stau la baza integrării europene și susține, în Europa și în întreaga lume, cauza democrației și democrația participativă, precum și rolul organizațiilor societății civile.

Comitetul trebuie să fie consultat de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie în numeroase domenii prevăzute de tratate. Aceste domenii au fost extinse progresiv, astfel încât sfera activității CESE a fost lărgită. În plus față de consultarea obligatorie, Comitetul poate emite avize din proprie inițiativă în cazurile în care consideră că această acțiune este importantă pentru a apăra interesele societății civile. CESE emite anual aproximativ 170 de avize, dintre care, în general, 15 % din proprie inițiativă.

CESE menține un contact regulat cu consiliile economice și sociale regionale și naționale de pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Acest contact presupune în special schimbul de informații și discuții comune anuale pe probleme specifice.