Date limită depunere proiecte – Octombrie 2022Active Citizens Fund: Apel #10 – Ȋmbunătăţirea imaginii publice a organizaţiilor societăţii civile ȋn rȃndul publicului ţintă

Beneficiari eligibili:

Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), cu naţionalitate romȃnă, care au dobândit personalitate  juridică, sunt organizate şi conduse conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare);
Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret înființată în baza Legii 146/2002 (cu modificările şi completările ulterioare);
Societatea Națională de Cruce Roșie din România înființată în baza Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a structurilor sale cu personalitate juridică.

Obiectivul apelului este îmbunătăţirea imaginii publice a organizaţiilor societăţii civile ȋn rȃndul publicului ţintă. În acest sens, conceptul de imagine publică include următoarele dimensiuni:

– modul ȋn care organizaţiile societăţii civile sunt percepute de publicul larg (inclusiv şi cu focus specific pe diferite categorii cum ar fi tineri, vȃrstnici, beneficiari sau nu de servicii, dintr-o anumită comunitate etc.) sau de publicul specific (autorităţi şi/sau factori de decizie, sectorul de afaceri, sectorul academic etc.);

– ȋn ce măsură munca şi rolul organizaţiilor societăţii civile sunt ȋnţelese şi recunoscute, pozitiv sau nu, de diferiţi factori interesaţi (stakeholders)/ audienţe;

– cȃt de vizibilă este munca organizaţiilor societăţii civile şi cum sunt construite relaţiile cu susţinătorii (constituency) şi diferiţi factori interesaţi (stakeholders) prin media sau prin acţiuni directe cu cetăţenii.

Grup țintă: Publicul larg prin audienţe specifice vizate, factori de decizie şi/sau autorităţi de la nivel local/central, reprezentanţi din sectorul de afaceri, mass-media, sectorul academic etc.

Termen limită: 16 noiembrie 2022.

Mai multe informații aici:

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2022/09/Ghidul-Solicitantilor-Apel-10-granturi-pentru-comunicare.pdf

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/636/active-citizens-fund-apel-10-imbunatatirea-imaginii-publice-a-organizatiilor-societatii-civile-in-randul-publicului-tinta

EISMEA – Cerere de propuneri de proiecte care vizează domeniul turismului

Obiectivul principal al apelului este de a spori competitivitatea IMM-urilor în sectorul turismului, prin consolidarea capacității IMM-urilor de a desfășura cu succes tranziția ecologică și digitală și de a stimula inovația, reziliența, sustenabilitatea și calitate de-a lungul lanțului valoric al turismului.

Beneficiari eligibili: Orice entitate publică şi privată constituită legal şi cu sediul în statele membre şi ţările participante la program.

Tematici prioritare:
dezvoltarea ofertelor turistice responsabile și diversificate, cu o atenție deosebită faţă de provocările legate de sezonalitate;
experiențe bazate pe turismul regenerativ, respectând autenticitatea ofertelor turistice locale, contribuind în același timp la bunăstarea comunităților gazdă. Acestea includ IMM-urile din turism interesate de cooperare și implicare locală cu şi a locuitorilor, antreprenori care au aceleași opinii și/sau cu autoritățile locale;
dezvoltarea de servicii turistice care sunt deschise și accesibile pentru diferite grupuri și nevoi de călătorie, cum ar fi familiile, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, LGBTQ+, sau de catering pentru tendințele emergente, de exemplu nomazii digitali (lucrători la distanță) și turismul educațional;
inițiative de turism cultural care privesc atât patrimoniul cultural material, cât și pe cel imaterial;
creșterea economică a turismului legată de conservarea și regenerarea patrimoniului natural și a biodiversității, precum și de acțiuni pentru climă.
Pentru a atinge obiectivele generale și specifice ale prezentei cereri, consorțiile transnaționale selectate trebuie să se asigure că următoarele trei axe principale sunt incluse în propunerile lor:

1. Starea de fapt, lecţii învăţate și cele mai bune practici;

2. Consolidarea capacității pentru IMM-uri;

3. Consolidarea capacităților pentru ecosistemele turistice locale.

Termen limită: 30 noiembrie 2022.

Mai multe informații aici:

https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJFBKVXlmQ2YwWjAyM2ZCSFhwb3pXa09obXRJSnl1ODVmYnNOcHIzUmc5NlRCSHY3ck0zekdP/smpcfpwp2022tourismsustainablegrowth0109clean1pdf1662362749-en.pdf

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/637/eismea-cerere-de-propuneri-de-proiecte-care-vizeaza-domeniul-turismului