Date limită depunere proiecte – Ianuarie 2022AFM – Programul „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”

Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.

Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic.

Indicatorii de performanță ai Programului sunt:

  • numărul de stații de reîncărcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la numărul de vehicule electrice înmatriculate pe teritoriul României;
  • cantitatea de CO2 diminuată prin instalarea stațiilor.

Tipuri de proiecte eligibile

Prin Program se finanțează stațiile de reîncărcare formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care un punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu la o putere ≥ 50 kW și un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.

Stațiile de reîncărcare trebuie să fie în conformitate cu cerințele standardului pe părți SR EN IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).

Pot fi finanțate prin Program proiectele depuse de către solicitanții care:

  • acționează în nume propriu;
  • sunt proprietari, administratori, locatari sau comodatari ai terenului pus la dispoziție pentru realizarea proiectului, conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;
  • imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;
  • nu se află în stare de insolvență, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;
  • nu sunt înregistrați cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;
  • au îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
  • nu au obținut și nu sunt pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declarației din cererea de finanțare

Beneficiari eligibili: UAT; instituții publice.

Termen limită: 31 martie 2022.

Mai multe informații aici: https://www.afm.ro/statii_reincarcare.php

Ghidul de finanțare: https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-21_12_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf