Date limită depunere proiecte – Iunie 2020Proiecte pentru protejarea și promovarea monumentelor istorice
Timbrul Monumentelor Istorice a fost instituit în scopul de a sprijini activităţile de protejare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin finanţarea de lucrări (precum: intervenţii de urgenţă, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită), investigaţii şi elaborarea de reglementări, norme şi metodologii, programe sau proiecte culturale privind monumentele istorice.

Programul / mecanismul de finanţare din fondul TMI include atât monumente istorice aflate în proprietatea statului, a UAT-urilor sau a cultelor religioase, cât şi monumente istorice aflate în proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice.

Priorităţile anuale ale INP în vederea finanţării prin TMI, stabilite de către Consiliul de administraţie pentru anul 2020 sunt următoarele:

  • punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol;
  • angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice.

Activități eligibile
Proiectele participante la selecţie pot avea ca obiect monumente istorice:

grupa A – de valoare naţională şi universală (MI-A) sau
grupa B – reprezentative pentru patrimoniul cultural local (MI-B).
Subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru)

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru:

intervenţii directe – consolidare e elementelor structurale şi de arhitectură;
intervenţii indirecte – sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie;
lucrări conexe – desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.
Subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice

La această categorie se primesc propuneri de proiecte vizând:

proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE);
proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări;
proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.
Solicitanţii pot depune în cadrul unei sesiuni de finanţare maximum 2 proiecte.

Pentru acelaşi subprogram, un beneficiar poate solicita o singură finanţare nerambursabilă în decursul unui exerciţiu financiar.

Beneficiari eligibili:
Persoane fizice / juridice de drept public sau privat care au calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric.

Finanțator: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin Institutul Naţional al Patrimoniului

Termen limită: 20 iunie 2020

Mai multe informații găsiți aici:

https://patrimoniu.ro/noutati/item/871-apel-de-proiecte-finantate-prin-timbrul-monumentelor-istorice-sesiunea-mai-iunie-2020