Date limită depunere proiecte – Mai 2019Programul EaSI 2014-2020 – actualizarea competențelor adulților aflați în situații dificile

Statele membre trebuie să ofere adulților cu un nivel scăzut de competențe, cunoștințe și aptitudini, de exemplu celor care au părăsit educația sau formarea profesională inițială fără a obține o calificare corespunzătoare învățământului secundar superior sau a unuia echivalent și care nu sunt eligibili pentru sprijin în temeiul „Garanției pentru tineret”, acces la parcursuri de actualizare a competențelor care să le ofere oportunități, în funcție de nevoile lor individuale, pentru:

a) a dobândi un nivel minim de alfabetizare, competențe numerice și competențe digitale;
b) a dobândi o gamă mai largă de aptitudini, cunoștințe și competențe relevante pentru piața forței de muncă și participare activă în societate.

Obiective generale:
Obiectivul general al prezentei cereri este de a sprijini țările eligibile/participante la EaSI la punerea în aplicare a Recomandării “Parcursuri de actualizare a competenţelor”, prin crearea unor căi coerente care să cuprindă trei etape-cheie:

· evaluarea competențelor, adică identificarea sau depistarea aptitudinilor;

· punerea la dispoziṭie a unei oferte de învățare personalizate, flexibile și de calitate;

· validarea și recunoașterea competențelor dobândite.

Obiectivul specific al acestei solicitări este de a sprijini implementarea unei oferte de învățare personalizată, flexibilă și de calitate pentru adulții cu calificări reduse/adulți slab calificați (și, dacă este cazul, pentru grupurile prioritare identificate de țări în cadrul Recomandării).

Solicitanti eligibili:
Entităṭi publice sau private implicate în activitățile de educație și formare profesională (decizie şi implementare), organizații patronale, sindicate, camere de comerț, entități naționale, regionale şi locale, servicii de ocupare a forței de muncă, furnizori de educație și formare, organizații ale societății civile, actori economici locali și regionali, servicii comunitare, etc.

Termen limită: 8 iulie 2019

Mai multe informații:

https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en

Ghidul solicitantului:

https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/viewEmptyPDF.do?call=VP%2F2019%2F005%3A1