Politica de dezvoltare rurala 2007-2013Uniunea Europeană dispune de o politică de dezvoltare rurală activă, deoarece astfel pot fi atinse obiective valoroase pentru mediul rural şi pentru cei care trăiesc şi muncesc acolo.

Multe dintre zonele noastre rurale se confruntă cu probleme semnificative. Câteva dintre întreprinderile active în sectorul creşterii animalelor şi în cel forestier încă mai trebuie să depună eforturi pentru a deveni competitive. Mai general, venitul mediu pe cap de locuitor este mai scăzut în zonele rurale decât în cele urbane, competenţele sunt în număr mai mic, iar sectorul serviciilor este mai slab dezvoltat. De asemenea, gospodărirea mediului rural implică de cele mai multe ori un cost financiar. Pe de altă parte, mediul rural din Europa este de o mare bogăţie. Ne furnizează materii prime esenţiale. Valoarea locurilor de odihnă şi recreere pe care le oferă, remarcabile prin frumuseţea lor, este evidentă. Asemenea plămânilor noştri, este un teren de luptă împotriva schimbărilor climatice. Mulţi oameni sunt atraşi de ideea de a locui şi/sau de a lucra aici, cu condiţia să aibă acces la servicii şi infrastructură corespunzătoare.

Aceasta înseamnă că Strategia de la Lisabona pentru creştere economică şi locuri de muncă şi Strategia de la Göteborg pentru dezvoltare durabilă sunt tot atât de relevante pentru mediul rural ca şi pentru cel urban. Politica de dezvoltare rurală a UE vizează soluţionarea problemelor cu care se confruntă zonele noastre rurale şi exploatarea potenţialului acestora. Această politică este parţial finanţată din bugetul central al UE şi parţial din bugetele naţionale şi regionale ale statelor membre. Principalele norme care reglementează politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013, precum şi măsurile politice de care dispun statele membre şi regiunile sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului.

În baza acestui act, politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013 se concentrează pe trei teme: ameliorarea competitivităţii sectorului agricol şi forestier, ameliorarea mediului şi a zonelor rurale, ameliorarea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării economiei rurale. Pentru o abordare echilibrată a politicii, statele membre şi regiunile au obligaţia de a aloca finanţarea disponibilă pentru dezvoltarea rurală în funcţie de aceste trei axe tematice.

O cerinţă suplimentară constă în faptul că o parte din finanţare trebuie să sprijine proiecte bazate pe experienţa dobândită prin iniţiativele comunitare Leader. În domeniul dezvoltării rurale, „abordarea Leader” implică proiecte extrem de individualizate, elaborate şi puse în practică de parteneriate locale, în vederea soluţionării problemelor locale specifice.

La fel ca înainte de 2007, toate statele membre trebuie să stabilească un program de dezvoltare rurală, care să precizeze în mod clar care sunt măsurile care vor fi finanţate în perioada 2007-2013.

Pentru această perioadă, se pune şi mai mult accentul pe existenţa unei strategii coerente pentru dezvoltarea rurală la nivelul UE. Aceasta se realizează cu ajutorul planurilor naţionale strategice care trebuie să se bazeze pe orientările strategice ale UE. Se doreşte ca această abordare să contribuie la: identificarea domeniilor în care utilizarea sprijinului UE pentru dezvoltare rurală reprezintă o mai mare valoare adăugată pentru Uniune, stabilirea legăturii cu principalele priorităţi ale UE, asigurarea coerenţei cu alte politici ale UE, în special cu cele care vizează coeziunea economică şi mediul, punerea în aplicare a noii politici agricole comune, orientate către piaţă, şi, drept urmare, a restructurării necesare în vechile şi noile state membre.

Pentru mai multe informaţii, puteţi accesa următoarea adresă: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_ro.htm