Date limită depunere proiecte – Aprilie 2019„Educație incluzivă pentru copii si tineri in situatii de risc”
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat apelul de propuneri de proiecte „Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”.
Apelul vizeaza cresterea gradului de incluziune sociala a copiilor si tinerilor din Romania si va finanta proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educatie de calitate, echitabila si incluziva, in raport cu nevoile fiecaruia. Proiectele finantate vor fi implementate la nivel regional sau national si se vor adresa copiilor si tinerilor in situatii de risc de abandon scolar/ parasire timpurie a scolii si celor cu cerinte educationale speciale (CES). Solicitantii eligibili sunt entitatile publice si organizatiile neguvernamentale (ONG).

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului va fi astfel stabilit incat sa prezinte relevanta in raport cu obiectivul ariei de program nr. 8 „Copii si tineri in situatii de risc”, si anume de crestere a gradului de incluziune sociala a copiilor si tinerilor in situatii de risc din Romania, respectiv cu obiectivul apelului de finantare, de a promova educatia incluziva, in acord cu documentele strategice nationale si europene in domeniu. Obiectivul general va fi ilustrativ pentru impactul pozitiv pe termen lung pe care proiectul il va genera in relatie cu domeniul educatiei, in general, si cu politicile nationale privind promovarea educatiei incluzive, in special.

Obiectivele specifice ale proiectului vor ilustra beneficiile directe aduse de proiect in relatie cu nevoile grupurilor tinta si vor fi formulate de o maniera „SMART” (specifice, masurabile, realizabile, realiste, incadrate in timpul planificat), in stransa corelare cu obiectivul general, precum si cu rezultatele si activitatile prevazute a se realiza.

Grupuri tinta eligibile
Proiectele depuse in cadrul acestui apel se vor adresa in mod obligatoriu nevoilor cel putin unuia dintre urmatoarele doua grupuri tinta principale:

· copii si tineri in situatii de risc de abandon scolar/parasire timpurie a scolii, cu varste intre 3 si 24 ani (varsta maxima pana la care copiii si tinerii pot face parte din grupul tinta al proiectului);

· copii si tineri cu cerinte educationale speciale, cu varste intre 3 si 24 ani (pentru tineri cu CES nedeplasabili, scolarizati la domiciliu pe durata invatamantului obligatoriu, varsta maxima de eligibilitate pentru serviciile proiectului este de pana la 30 de ani).

Partenerii de proiect eligibili sunt entitati cu personalitate juridica, publice sau private, din Romania sau din Norvegia, dupa cum urmeaza:

· din Romania: entitati publice, de tipul celor mentionate cu titlu indicativ ca fiind eligibile si in calitate de promotori; organizatii neguvernamentale, inclusiv grupuri de actiune locala (GAL); asociatii ale autoritatilor locale, acestea indeplinind aceleasi conditii ca ONG-urile, cu exceptia faptului ca nu sunt independente de autoritatile locale, regionale sau centrale.

· din Norvegia: orice entitate publica sau privata, cu caracter comercial sau ne-comercial, precum si ONG-uri infiintate ca persoane juridice in Norvegia.

Termenul limita de depunere a proiectelor este 4 aprilie 2019.
Mai multe informații: http://www.frds.ro/index.php?id=138

Cerere de propuneri de proiecte 2019 pentru promovarea produselor agricole
Comisia Europeana a lansat la 15 ianuarie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2019 „Programe simple – promovarea produselor agricole. Granturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole puse in aplicare pe piata interna si in tarile terte in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European si al Consiliului”.

Obiective
Obiectivul general al actiunilor de informare si promovare este cresterea competitivitatii sectorului agricol al Uniunii.

Obiectivele specifice:

· cresterea gradului de constientizare a meritelor produselor agricole din Uniune si a standardelor ridicate aplicabile metodelor de productie in Uniune;

· cresterea competitivitatii si a consumului produselor agricole din Uniune si ale anumitor produse alimentare si cresterea renumelui lor atat in interiorul, cat si in exteriorul Uniunii;

· cresterea gradului de constientizare si de recunoastere a sistemelor de calitate ale Uniunii;

· cresterea cotei de piata a produselor agricole din Uniune si a anumitor produse alimentare, in special prin concentrarea asupra pietelor din tarile terte care au cel mai mare potential de crestere;

· restabilirea conditiilor normale de pe piata in eventualitatea unei tulburari grave a pietei, a pierderii increderii consumatorilor sau a altor probleme specifice.

Actiuni concrete eligibile: gestionarea proiectului; relatii publice; site, platforme de comunicare sociala; publicitate; instrumente de comunicare; evenimente (standuri la targuri comerciale, seminarii, ateliere, reuniuni B2B, cursuri de formare pentru comert/bucatari, activitati in scoli, campanii saptamanale in restaurante, sponsorizare de evenimente, vizite de studiu in Europa); promovare la punctul de desfacere (zile de degustare, alte categorii, publicitate la punctele de desfacere, promovare in publicatii ale comerciantilor, etc.)

Solicitanti eligibili:
Organizatii profesionale sau interprofesionale stabilite intr-un stat membru si reprezentative pentru sectorul sau sectoarele in cauza, organizatii de producatori sau asociatii, organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv si activitate actiunile de informare si de promovare pentru produsele agricole si care au fost insarcinate de statele membre sa indeplineasca o misiune de serviciu public in acest sector, etc.

Termen limită: 16 aprilie 2019.

Mai multe informații:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip